Usługi Bhp

Usługi BHP

1) Obsługa BHP i P.POŻ

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba.
Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy.
Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • jednorazowych zleceń.

UMOWY STAŁE

W chwili podpisania stałej umowy świadczymy nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bhp.
Podpisana umowa określa zakres świadczonych usług i warunki ich realizacji. Zaletą takiej umowy jest stała zryczałtowana opłata.

W RAMACH STAŁEJ UMOWY ZAPEWNIAMY:

 • szkolenia bhp i p.poż.: (wstępne – ogólne, okresowe),
 • opracowywanie procedur i instrukcji bhp i p.poż.,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.,
 • prowadzenie dochodzeń i sporządzanie dokumentacji powypadkowej:
  – wypadków przy pracy,
  – wypadków w drodze do pracy i z pracy,
 • przeprowadzanie audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z przekazaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 • dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • dokonanie Oceny Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

UMOWY JEDNORAZOWE

Świadczymy usługi wykonania określonych dokumentów, zadań i analiz na podstawie jednorazowego zlecenia. Wystarczy umówić się z nami na przeprowadzenie wstępnego auditu – kontroli stanu bhp w Twojej firmie. Po analizie określimy i doradzimy jakie dokumenty, rozwiązania techniczne powinieneś wykonać.

DO NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYCH W TEN SPOSÓB ZLECEŃ NALEŻĄ:

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i p.poż dla wszystkich grup zawodowych
 • dokonanie analizy ryzyka zawodowego na wskazanych przez pracodawcę stanowiskach pracy
 • przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • wykonanie zaleceń i wystąpień nadanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną
 • przygotowanie różnego rodzaju dokumentów: instrukcji stanowiskowych, szczegółowych programów szkoleń,
 • przygotowanie pakietu dokumentów które powinny znaleźć się w aktach osobowych, opracowanie tabeli norm, wyliczenie ekwiwalentu za używanie odzieży własnej i wiele innych.
 • przeprowadzenie analizy stanu BHP i P.poż.
 • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 • opracowanie Programu Zapobiegania Poważnym Awariom

Koszt wyżej wymienionych szkoleń i usług ustalany jest w porozumieniu ze zleceniodawcą.

2) Ochrona P.POŻ

Na pracodawcy i właścicielu obiektu spoczywają obowiązki zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. (Dz.U.Nr.121, poz.1138)

Oferujemy usługi związane z kontrolą stanu przeciwpożarowego w zakładach pracy. Doradzamy w zakresie wymogów p.poż. oraz wykonujemy niezbędne nakazane prawem usługi:

 • wykonujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszystkich obiektów
 • wyposażamy obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy i niezbędne oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN
 • przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Koszt wyżej wymienionych usług ustalany jest w porozumieniu ze zleceniodawcą.

3) Szkolenia BHP

Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
Zapewniamy Państwu w ramach świadczonych usług kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. Szkolenia organizujemy w postaci wykładów, seminariów połączonych z warsztatami, bądź w formie samokształcenia kierowanego. Szkolenia odbywają się na terenie naszego Ośrodka lub w siedzibie Państwa firmy. Specjalnie dla Państwa potrzeb opracowujemy szczegółowe programy w oparciu, o które prowadzone są szkolenia.

Programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń a także tematykę prawa pracy. Podczas szkoleń korzystamy z nowatorskich metod aktywizujących, nowoczesnych form pomocy dydaktycznych dzięki czemu przyswojenie problematyki BHP i P.Poż staje się ciekawsze, prostsze – słowem przyjemniejsze. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Organizowane przez nas szkolenia mają dla pracowników charakter obligatoryjny.

Szkolenia wstępne

Szkolenia wstępne ogólne przeznaczone są dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników Państwa zakładu. Tematyka szkolenia wstępnego ogólnego obejmuje między innymi:

 • zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i
 • organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze;
 • podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru; postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Koszt szkolenień wstępnych ustalany jest w porozumieniu ze zleceniodawcą.

Szkolenia okresowe

Organizujemy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowniczych:

 • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – szkolenia te przeznaczone są dla pracodawców, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, zakładami prywatnymi, spółkami, urzędami, i oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych) szkolenia okresowe dla pracodawców pełniących zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy
  szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych – szkolenia te adresowane są do wszystkich pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
 • szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne – szkolenia te kierowane są dla wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.
 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę na stanowiskach robotniczych
 • szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Koszt wyżej wymienionych szkoleń ustalany jest w porozumieniu ze zleceniodawcą.

Skontaktuj się z nami

Bhp: 502748710